โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน
     ในการนี้ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มอบหมายให้ นายอัสสกัลย์ บุรุษเกิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียรติบัตร ณ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th